(English version will be provided soon)

Giá trị cốt lõi của TABA Agritage: TIN – TÔN – TỰ – BẢN – BỀN

TIN cậy: thành công bắt đầu bằng xây dựng lòng tin. TABA Agrtiage tin rằng: Tin cậy tạo nên từ sự minh bạch, cởi mở và chia sẻ thông tin với các bên liên quan, tạo dựng được quan hệ đối tác tin tưởng, tin cậy; tin cậy giữ chữ tín từ việc thực hiện các cam kết và xây dựng các chuẩn mực và thực hiện theo các chuẩn mực. TABA Agritage luôn tin cậy các đối tác và cộng đồng người dân đang làm việc cùng tổ chức.

TÔN trọng: TABA Agritage luôn tôn trọng pháp luật trong kinh doanh; tôn trọng sự khác biệt và đa dạng văn hoá và tôn trọng con người và quyền của con người;

TỰ hào: TABA Agritage tự hào về sứ mệnh tầm nhìn, triết lý kinh doanh, tự hào về con đường lựa chọn, và bản sắc của doanh nghiệp; khơi dậy niềm tự hào của người khác/ cộng đồng về văn hoá của chính họ và tăng niềm tự hào về đất nước, tự hào dân tộc Việt Nam bằng con đường nông nghiệp di sản;

BẢN địa: mỗi vùng miền, địa phương, ngành nghề hay con người đều có một sự đặc sắc riêng của họ. Chúng ta cần nhận thức đươc bản chất giá trị đó, đặc trưng riêng có đó; sau đó tập hợp hội tụ và lan toả các giá trị bản sắc;

BỀN vững: TABA Agritage tạo ra hệ sinh thái và tôn trọng sự đa dạng về sinh học, hài hoà với tự nhiên, tôn trọng hệ sinh thái môi trường, tạo nên sự hài hoà về quyền lợi giữa các cộng đồng; tạo ra ảnh hưởng tác động xã hội tốt hướng tới phát triển lâu dài, hoà hợp, các bên cùng có lợi.